28.01.2015

Izdan Leksikon katoličkih muških redova

Hrvatska je dobila Leksikon katoličkih muških redova, kapitalno djelo kršćanske i nacionalne kulture, autorice Zdravke Krpine u nakladi sv. Antuna, Zagreb.

Djelo "Leksikon katoličkih muških redova" autorice Zdravke Krpine (Naklada sv. Antuna, Zagreb, siječanj 2015.) prvo je takvo djelo na hrvatskom jeziku. Čitavu tu složenu pastoralnu, teološku, misionarsku i eklezijalnu građu autorica je klasificirala u 274 leksikografske natuknice, prema popisu Papinskoga godišnjaka (Annuario Pontificio) koji navodi sve živuće ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, odnosno one koji danas djeluju u svijetu, ne spominjući ugasle ili one koje pak Sveta Stolica još nije priznala. Svojom preglednošću i sistematičnošću zadovoljava potrebe znanstvene i stručne javnosti, redovničkih zajednica i crkvenih institucija. Vrlo je pristupačan najširoj laičkoj i čitateljskoj publici, a zahvalna je i preporučljiva literatura za odgojno-obrazovne i kulturne ustanove koje se bave ovom tematikom. Nakon Zagrebačke Biblije (KS 1967.) Jeruzalemske Biblije (Kršćanska sadašnjost 1994.), Nasljeduj Krista Tome Kempenca (Prometej 1998.) i Općega religijskog leksikona (LZ Miroslav Krleža 2002.), Hrvatska je dobila Leksikon katoličkih muških redova, kapitalno djelo kršćanske i nacionalne kulture. (ika-ap/kj)